ELMONT NB

Tel.: 045/685 68 64

Mob.: +421 910 944 955

Email: elmont@elmontnb.sk

Investičný projekt

SIEA

Tento projekt bol realizovaný s podporou
EURÓPSKEJ ÚNIE
 
Investícia do vašej budúcnosti
 

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.1: Inovácie a technologické transfery

Názov projektu: Investícia do finálnej fázy výroby v spoločnosti ELMONT NB, s.r.o.

Miesto realizácie projektu: Hviezdoslavova 20, 96801  Nová Baňa

Názov a sídlo prijímateľa: ELMONT NB, s.r.o., Hviezdoslavova 20, 96801  Nová Baňa

Dátum začatia realizácie: 07/2015

Dátum ukončenia realizácie: 10/2015

Celkové výdavky projektu: 176 240 EUR

Popis projektu:  

Inováciami vo finálnej fáze výroby sa zvýšila konkurencieschopnosť žiadateľa. Nové zariadenie pomohlo zvýšiť predaj súčasných výrobkov a presadenie sa na nových trhoch, keďže vtedajšie ručné balenie nezodpovedalo požiadavkám odberateľov. Investíciami sa zvýšili tržby a pridaná hodnota, čo bolo aj dôsledkom automatizácie procesov výroby.

Realizáciou projektu sa zvýšila geografická diverzifikácia zákazníkov. Výrazné zmeny po realizácií projektu nastali aj v dôsledku zavedenia popiskov a čiarových kódov výrobkov, čo podporilo flexibilitu a logistiku.

Finálna fáza výroby a čas na zabalenie jedného výrobku sa skrátil, čo zvýšilo produktivitu zamestnancov. Znížila sa tiež spotreba baliaceho materiálu, čo má pozitívny dopad na životné prostredie. Investíciami do inovatívnych zariadení bolo vytvorené jedno pracovné miesto. Žiadateľ predchádza možnému nenaplneniu merateľných ukazovateľov zvýšením obchodnej činnosti, diverzifikáciou trhov a odberateľov, pravidelnými školeniami zamestnancov a uzatvorením dlhodobých kontaktov. V rámci regiónu firma podporuje lokálnu dodávateľskú a subdodávateľskú sieť a zľavami na svoje výrobky podporuje miestnych distribútorov.

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

www.economy.gov.sk

SORO:

www.siea.sk

Kontaktné údaje:

pano bez kosa

ELMONT NB, s.r.o.

Hviezdoslavova 20,

968 01 Nová Baňa

Tel.: 045 / 685 68 64

Mob.: +421 910 944 955

Email: elmont@elmontnb.sk